Cele statutowe

     

Cele i zadania Związku 

§ 6

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:

 1. zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 2. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy, 
 3. dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin, 
 4. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników, wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej, 
 5. szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,
 6. kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,
 8. umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
 9. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka,
 10. ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji,
 11. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska  człowieka,
 12. reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska